Posts

Welcome to Biotech

Image
BIOTECH , a synonym for ENVIRONMENT, ENERGY, POWER, ECO-FRIENDLINESS, HYGIENE AND HEALTH, has been established in 1994, even though its activities originated long before during the early eighties. BIOTECH is engaged in the implementation, promotion, popularization and research in Bio-Waste Management, Non-conventional Energy and Energy Conservation Programmes.

ഗാര്‍ഹിക മാലിന്യ സംസ്‌കരണ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്

Image
വീടുകളിലുണ്ടാകുന്ന അഴുകുന്ന മാലിന്യങ്ങളായ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടം, പഴം, മത്സ്യം, മാംസം മുതലായവയുടെ അവശിഷ്ടം തുടങ്ങിയവ യഥാസമയം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്‍പു തന്നെ സംസ്‌കരിച്ച് പാചക വാതകവും ജൈവവളവും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ചെലവു കുറഞ്ഞ പദ്ധതിയാണ് ഗാര്‍ഹികമാലിന്യ സംസ്‌കരണ ബയോഗ്യാസ് പദ്ധതി.  ഇതിലൂടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവവാതകം  LPGക്കും വിറകിനും പകരമായി പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. 5 അംഗങ്ങള്‍ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലെ മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിലൂടെ ആ വീട്ടിലെ 50%ത്തില്‍ അധികം പാചകാവശ്യത്തിനുളള ജൈവവാതകം ദിനംപ്രതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാം.  പാചക ഇന്ധനങ്ങള്‍ക്ക് അനുദിനം വിലക്കയറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇക്കാലത്ത് പാഴ് മാലിന്യങ്ങളെ പണമാക്കി മാറ്റാന്‍ ഉതകുന്ന ഏറ്റവും ലാഭകരമായ പദ്ധതി.

ബയോടെക് പ്ലാന്റുകൾ വ്യാപകമാക്കണം കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഡോ. ശശിതരൂർ.

Image
പറശ്ശാല മാർക്കറ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം ബയൊടെക്കിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച മാലിന്യ സംസ്കരണ വൈദ്യുതി ഉത്പാദന പ്ലാന്റിന്റെ ഉത്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബയോടെക് തിരുവനതപുരം കോർപറേഷനിലെ ശ്രീകാര്യം മാർക്കറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ച മാലിന്യ സംസ്കരണ വൈദ്യുതി ഉത്പാദന പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞ 8 വര്ഷമായി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണമേന്മക്ക് ഉദാഹരണമാണെന്നും ശ്രീകാര്യത്തും പറശ്ശാല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലും സ്ഥാപിച്ചത് പോലെ ബയോടെക് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ  തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ വ്യാപകമാക്കിയാൽ ഇന്നുള്ള മാലിന്യ പ്രശനങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്വാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രതിദിനം 500 കിലോഗ്രാം ജൈവ മാലിന്യം സംസ്ക്കരിച്ചു 75 കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാന്റാണിത്. ഈ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാന്റിലെ യന്ത്ര ഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ മർക്കറ്റിനകത്തും പറശ്ശാല ജഗ്ക്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡ്‌ വക്കിലും 100  CFL  വിളക്കുകൾ പ്രകാശിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പദ്ധതി രൂപകല്പ്പന  ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 5 വര്ഷത്തേക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ബയൊടെക്കിന്

മറ്റൊരു ഖര ജൈവ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ വൈദ്യുതി ഉത്പാദന പ്ലാന്റ് കൂടി തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു

Image
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ജൈവ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിനായി മറ്റൊരു പ്ലാന്റ് കൂടി പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായി. കേന്ദ്ര പാരമ്പര്യേതര ഊര്‍ജ്ജമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടും സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടുംകൂടെ വിവിധ ജൈവോര്‍ജ്ജ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ബയോടെക്കിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ആണ് ഈ പദ്ധതിയും പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. ബയോടെക്കിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ മുന്‍പ്  സ്ഥാപിച്ച വിവിധ സംസ്ക്കരണ ശേഷിയുള്ള മൂന്ന് പ്ലാന്റുകളൂടെ വിജയകരമായ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ്, 300 കിലോഗ്രാം മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ ശേഷിയുള്ള ഈ പുതിയ പ്ലാന്റിന്റെ പണി ഇപ്പോള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. ത്യക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ നാലാമത്തെ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റാണിത്. ഇതു കാക്കനാട്ടെ എന്‍.ജി.ഒ. ക്വാട്ടേഷ്സിനടുത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പല്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ. പി. ഐ. മുഹമ്മദലി 2013 ജനുവരി 30 ബുധന്‍ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ പ്രോജക്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് പ്ലാന്റിനും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കുമായി ഏകദേശം 17.85 ലക്ഷ

ബയോടെക്ക് - കൊതുക് വളരാത്ത ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തു.

Image
hntI-{ μ o-IrX amen-\y-kw-kvI-c-W-¯n\v \nc-h[n \qX\ ]²-Xn-IÄ Bhn-jvI-cn¨v \S-¸m¡nhcp¶ Xncph\´]pcs¯ _tbm-sS¡v asämcp \qX\ KmÀlnI amen-\y-kw-kvI-cW _tbm-Kymkv ¹mân\v cq]w \ÂIn. C¶v {]Nm-c-¯n-epÅ KmÀlnI amen\y kwkvI-cW _tbm-Kymkv ¹mâp-I-fn Kymkv kw`-c-Wnbv¡pw ssUP-Ì-dn\pw at²y-bpÅ hnS-hn sImXpIv ap«C«v s]cp-Ip-¶-Xmbn I − v hcp-¶p. CXns\ \in-¸n-¡m³ \mtem At©m XpÅn as®® ¹mânsâ hi-§-fn Hgn¨p sImSp-¯m GXm\pw an\n-«p-IÄ¡p-Ån sImXp-Insâ emÀh-IÄ \in-¡p-¶-Xmbn I − p-h-cp-¶p. hm«À Pm¡äv amXr-I-bn-epÅ ¹mâp-I-fn hm«ÀPm-¡-än K¸n -ao-\p-Isf hfÀ¯n-bmepw sImXpIv hym]\w \nb-{´n-¡p-hm³ Ign-bpw. F¶m Xnc-¡p-]n-Sn¨ Pohn-X-N-cy-I-fn ]e-t¸mgpw C¯cw Imcy-§fn th − {X {i²n-¡m³ ]eÀ¡pw Ign-bmdn-Ã.. C¡m-c-W-¯m KmÀlnI amen\y kwkvIcW _tbm-Kymkv ¹mâp-IÄ Øm]n-¨m sIm-XpIp hf-cp-sa-¶pÅ A]-Jym-Xnbpw {]N-cn-¡m³ XpS-§n-bn-cn-¡p-¶p. Cu kml-N-cy-¯n-emWv Cu t]mcm-bva-IÄ ]cn-l-cn-¨p-sIm − v GhÀ¡pw kzoIm-cy-amb sIm-XpIp hf-cm¯ Hcp ¹mâv cq] Iev]\ sN¿p-¶-Xn-\pÅ Kth-jWw _tbm-sS¡v Ub-d-IvSÀ tUm. kPn-Zm-kn

ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന വീടുകള്‍ക്ക് കെട്ടിട നികുതി ഇളവ് - മുഖ്യമന്ത്രി

Image
¢n^v lukn ssPh amen\y kwkvI-c-W-¯n\v Øm]n¨ _tbm-sSIv ¹mâv þ HIvtSm-_À 2\v DXvLm-S\w sNbvXv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp¶p At±-lw. {]Xn-Zn\w 5 Intem{Kmw ssPh-am-en-\y-§fpw 20 apX 30 enä-tdmfw aen-\-P-ehpw kwkvI-cn¨v ]mN-I-hm-X-Ihpw ssPh-h-fhpw DXv]m-Zn-¸n¡p¶ hn[-¯n-emWv _tbm-sSIv ¹mâv cq]-I¸\ sNbvXn-cn-¡p-¶-Xv. ssPh-hm-XI kmt¦-XnI hnZy ASn-Øm-\-am¡n amen\yw kwkvI-cn-¡p-¶-Xn-eqsS {]Xn-Zn\w 1 Intem{Kmw FÂ.-]n.-Pn. ¡v Xpey-amb Af-hn-epÅ 2 L\-ao-äÀ _tbm-Kymkv DXv]m-Zn-¸n-¡p¶ ¹mân \n¶pw, 30 enä-tdmfw {Zh ssPh-h-fhpw e`n-¡p-¶p. CXv ¢n^v luknse ]¨-¡dn Irjn-tXm-«-¯n ssPh-h -f-ambn D]-tbm-Kn-¡m³ Ign-bpw. ]mNI hmX-I-¯n-\p-­m-Ip¶ hne-hÀ²-\bpw cmk-h-f-{]-tbm-K-¯n-eqsS D­m-Ip¶ ]¨-¡-dn-bpsS KpW-ta·¡pdhpw Htc kabw adn-I-S-¡m³ ]²Xn klm-bn-¡pw. hoSp-I-fn Øm]n-¡p¶ KmÀlnI amen\y kwkvI-cW ¹mân\v apS¡v apX-ensâ 75% hsc k_vknUn \ÂIm³ kwØm\ kÀ¡mdpw X¿m-dm-Wv. CXnsâ ^e-ambn {]Xn-hÀjw Hmtcm IpSpw-_-¯n\pw Ipdª sNe-hn KmÀlnI amen\y kwkvI-cW ¹mâv Øm]n-¡m³ Ignbpw. P\-§-fpsS Bi-¦-IÄ Zqco-I-cn-¨m am{Xt