BIOTECH INDIA

HOME   |   ABOUT   |   CONTACT

ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന വീടുകള്‍ക്ക് കെട്ടിട നികുതി ഇളവ് - മുഖ്യമന്ത്രി

No comments


¢n^v lukn ssPh amen\y kwkvI-c-W-¯n\v Øm]n¨ _tbm-sSIv ¹mâv þ HIvtSm-_À 2\v DXvLm-S\w sNbvXv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp¶p At±-lw.
{]Xn-Zn\w 5 Intem{Kmw ssPh-am-en-\y-§fpw 20 apX 30 enä-tdmfw aen-\-P-ehpw kwkvI-cn¨v ]mN-I-hm-X-Ihpw ssPh-h-fhpw DXv]m-Zn-¸n¡p¶ hn[-¯n-emWv _tbm-sSIv ¹mâv cq]-I¸\ sNbvXn-cn-¡p-¶-Xv. ssPh-hm-XI kmt¦-XnI hnZy ASn-Øm-\-am¡n amen\yw kwkvI-cn-¡p-¶-Xn-eqsS {]Xn-Zn\w 1 Intem{Kmw FÂ.-]n.-Pn. ¡v Xpey-amb Af-hn-epÅ 2 L\-ao-äÀ _tbm-Kymkv DXv]m-Zn-¸n-¡p¶ ¹mân \n¶pw, 30 enä-tdmfw {Zh ssPh-h-fhpw e`n-¡p-¶p. CXv ¢n^v luknse ]¨-¡dn Irjn-tXm-«-¯n ssPh-h-f-ambn D]-tbm-Kn-¡m³ Ign-bpw. ]mNI hmX-I-¯n-\p-­m-Ip¶ hne-hÀ²-\bpw cmk-h-f-{]-tbm-K-¯n-eqsS D­m-Ip¶ ]¨-¡-dn-bpsS KpW-ta·¡pdhpw Htc kabw adn-I-S-¡m³ ]²Xn klm-bn-¡pw. hoSp-I-fn Øm]n-¡p¶ KmÀlnI amen\y kwkvI-cW ¹mân\v apS¡v apX-ensâ 75% hsc k_vknUn \ÂIm³ kwØm\ kÀ¡mdpw X¿m-dm-Wv. CXnsâ ^e-ambn {]Xn-hÀjw Hmtcm IpSpw-_-¯n\pw Ipdª sNe-hn KmÀlnI amen\y kwkvI-cW ¹mâv Øm]n-¡m³ Ignbpw.

P\-§-fpsS Bi-¦-IÄ Zqco-I-cn-¨m am{Xta tI{µo-IrX ]²-Xn-IÄ \S-¸m-¡m³ Ign-bp-Åq. ssPham-en\y kwkvI-c-W-¯n\v Ct¸mÄ \ne-hn-epÅ tI{µo-IrX amen\y kwkvI-cW ¹mâp-IÄ Imcy-£-a-ambn {]hÀ¯n-¡m-¯-XmWv amen\y kwkvI-cW ¹mâp-IÄ Øm]n-¡m³ kao-]-{]-tZ-i-¯pÅ P\-§-fpsS FXnÀ¸n\v Imc-W-sa¶pw {]hÀ¯\ anI-hp-sXfnbn¨n-«pÅ \nc-h-[n-am-Xr-I-IÄ Ct¸mÄ e`y-am-sW¶pw Ch-bn GsX-¦nepw amXr-I-bn-epÅ ¹mâp-IÄ Øm]n¨ {]hÀ¯\ anIhv sXfn-bn-¨m P\-§sf IqSp-X t_m[-h¡-cn-¡m³ Ign-bp-sa¶pw At±lw {]kvXmhn¨p. tI{µo-IrX ¹mâp-I-tfm-sSm¸w Xs¶ hntI-{µo-IrX ¹mâp-Ifpw hym]-I-am-¡-W-sa¶pw hoSp-I-fn _tbm-Kymkv ¹mâv Øm]n-¨m B hoSp-I-fpsS sI«n-S-\n-Ip-Xn-bn Cfhv \ÂIm³ Xt±-i-kz-bw-`-cW Øm]-\-§Ä¡v A\p-hmZw \ÂIp¶ Imcyw Kh¬saâ ]cn-K-Wn-¡p-sa¶v At±lw {]kvXm-hn-¨p.

ssPh kwkvI-c-W-¯n-eqsS ]mN-I-hm-X-Ihpw ssPh-h-fhpw DXv-]m-Zn-¸n-¡m-hp¶ KmÀlnI _tbm-Kymkv ¹mâp-IÄ Øm]n-¡p-¶-Xn\v FÃm-hcpw apt¶m-«p-h-c-W-sa¶pw At±lw
{]kvXm-hn-¨p.                                                                     Ub-d-IvSÀ
                                                                     _tbm-sSIv
 

No comments :

Post a Comment